جمعه, 01 تیر 1403
fa en ar

روابط بین الملل، حقوق بین الملل، مطالعات منطقه ای، امنیت بین الملل، اقتصاد سیاسی

آخرین مقالات

درباره ما

روند پرشتاب تحوّلات جهانی و گذار بی وقفۀ جهان از جهانی تک قطبی به جهان چندقطبی، سبب بازگشت رقابت های ژئوپلتیک و ژئواکونومیک، به عرصۀ روابط بین الملل شده است. این تحوّل، فرصت ها و تهدیدهای جدیدی را پیش روی ایران، به عنوان یک قدرت منطقه ای و یک قدرت متوسّط جهانی قرار می دهد تا در دنیایی که دیگر در انحصار یک قطب قدرت نیست، شبکۀ روابط خود را ساماندهی و منافع و امنیت ملّی خود را تأمین کند. پیش شرط تعریف و اجرای چنین دستور کاری، داشتن فهم درست از ویژگیهای این دوران گذار و داشتن تحلیل درست از کنشگری دیگر کنشگران است. درک چنین ضرورتی و همچنین، ضرورت تبیین رویکرد ایرانی در قبال تحوّلات بین المللی، منجر به شکل گیری ایدۀ اولیه اندیشکدۀ "جهان پژوه" به عنوان اندیشکده ای مستقل، متشکّل از پژوهشگران دغدغه مند و با انگیزه در حوزه های روابط بین الملل، حقوق بین الملل، مطالعات منطقه ای، امنیت بین الملل، اقتصاد سیاسی و نیز متخصّصین حوزه های جغرافیایی متعدد شده است. اندیشکدۀ جهان پژوه در سال 1382 تأسیس شده و به عنوان یک نهاد مستقل پژوهشی، کوشش کرده است تا درکی دقیق از جهان و درکی منصفانه از ایران، بدست دهد. ما در جهان پژوه باور داریم که ارتباط ایران با جهان و ارتباط جهان با ایران، تنها از مسیر گفتگو و رسیدن به فهمی دو طرفه میسر خواهد شد؛ فهمی مبتنی بر انصاف، دقت نظر، منافع مشترک جهانی و منافع مشترک دو و چند جانبه.

آخرین اخبار

چین و شرق آسیا


آرشیو

آخرین نشست ها